OUG nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 10.03.2008.

În vigoare de la 15.03.2008

In perioada de dictatura comunista, cuprinsa intre 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Partidul Comunist Roman a exercitat, in special prin intermediul Securitatii, o permanenta teroare impotriva cetatenilor tarii, drepturilor si libertatilor lor fundamentale. Aceasta indreptateste accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Cunoasterea istoriei recente constituie o prioritate pentru societatea romaneasca si de aceea administrarea si valorificarea istorica a arhivelor fostei Securitati, care cuprind documente relevante cu privire la actiunile intreprinse impotriva regimului totalitar comunist, precum si cu privire la reprimarea acestor actiuni, sunt necesare intr-o Romanie europeana. Consemnarea publica a acestor abuzuri contribuie la o mai buna intelegere a prezentului si la o proiectare adecvata a viitorului societatii romanesti. Cum prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 50/2008 s-a aratat ca Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste in ansamblul sau este neconstitutionala si avand in vedere faptul ca, potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutie, dispozitiile declarate neconstitutionale de catre organul de contencios constitutional sunt suspendate de drept pe o durata de maxim 45 de zile de la data declararii neconstitutionalitatii lor, data dupa care prevederile legii isi inceteaza efectele juridice, se impune adoptarea de urgenta a unei noi reglementari menite sa asigure atat continuarea exercitarii dreptului de acces la propriul dosar cat si a activitatii de deconspirare a Securitatii. Reglementarile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuitatii unor activitati ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au avut un caracter exclusiv tranzitoriu, fiind emise ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 51/2008, insa ele nu pot suplini totalitatea normelor necesare actiunii de deconspirare a Securitatii, care a vizat ingradirea si chiar suprimarea unor drepturi si libertati fundamentale ale omului. Consecintele nereglementarii in ansamblu a acestei problematici in termenul de 45 de zile ar fi extrem de grave, de la dezincriminarea, prin efectul legii, a infractiunilor cuprinse in actul normativ - si care sunt in prezent suspendate - la mentinerea unei naturi juridice neclare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in sistemul institutiilor publice si pana la incetarea, pentru o perioada nedeterminata, a procesului de consemnare publica a actiunilor intreprinse impotriva regimului totalitar comunist, precum si a reprimarilor acestor actiuni. Este necesara, prin urmare, o reconfigurare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, ca autoritate administrativa autonoma, lipsita de atributii jurisdictionale, ale carui acte privind accesul la dosar si deconspirarea Securitatii sa fie supuse controlului instantelor de judecata, si o continuare, intr-un mecanism nou, a procesului de devoalare a activitatilor exercitate de regimul comunist. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 


Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Orice cetatean roman sau cetatean strain care dupa 1945 a avut cetatenie romana, precum si orice cetatean al unei tari membre a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar intocmit de Securitate, precum si la alte documente si informatii care privesc propria persoana, potrivit prezentei ordonante de urgenta si in conformitate cu prevederile legii privind protejarea informatiilor care privesc siguranta nationala. Acest drept se exercita la cerere si consta in studierea nemijlocita a dosarului si eliberarea de copii de pe actele dosarului si de pe alte inscrisuri care privesc propria persoana.
(2) Accesul vizeaza toate tipurile de informatii culese de Securitate, precum si de alte institutii care sprijineau activitatea Securitatii, prin actiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispozitii sau alte tipuri de inscrisuri.
(3) Persoana indreptatita, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii exercitarea dreptului de acces la propriul dosar.
(4) In termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii instiinteaza petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitarii dreptului de acces la propriul dosar.
(5) In raspunsul comunicat petentului se precizeaza daca in evidentele informatizate ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si in cele ale celorlalte institutii detinatoare ale arhivelor Securitatii se regasesc mentiuni referitoare la existenta/inexistenta unor documente intocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se refera la persoana petentului; data si locul unde pot fi consultate documentele, precum si date despre existenta anterioara a documentelor, in cazul in care acestea nu s-au pastrat.
(6) Accesul la informatiile prevazute la alin. (2) este permis in conditiile prezentei ordonante de urgenta, indiferent de suportul pe care se afla acestea, precum hartie, microfilm, discheta, banda audio sau video.
(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezulta ca a fost urmarita de Securitate, are dreptul, la cerere, sa afle identitatea lucratorilor Securitatii si a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informatii la completarea dosarului, si poate solicita verificarea calitatii de lucrator al Securitatii pentru ofiterii sau subofiterii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeasi si pentru lucratorii Securitatii identificati in urma verificarilor din oficiu, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(8) De drepturile prevazute la alin. (1)-(7) beneficiaza sotul supravietuitor si rudele pana la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori mostenitorii sai testamentari. De aceste drepturi beneficiaza in primul rand sotul supravietuitor si dupa aceea rudele in ordinea proximitatii legaturii de rudenie. In cazul rudelor de acelasi grad, au acces la dosar toti in mod egal, iar in cazul publicarii dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimtamantul tuturor.
(9) Exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1)-(3), (6) si (7) se face personal sau prin reprezentant cu procura speciala si autentica.
(10) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii elibereaza petentului indreptatit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informatii stranse de structurile de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe care se afla acestea.
(11) Copiile de pe acele inscrisuri al caror continut poate afecta o terta persoana se elibereaza cu anonimizarea informatiilor referitoare la respectiva persoana fizica, in special a celor prin care persoana poate fi identificata, direct sau indirect, precum cele referitoare la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice.
(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii percepe o taxa, care se constituie venit la bugetul de stat.
(13) In situatia in care sunt identificate inscrisuri originale sau obiecte personale retinute de Securitate sau de catre alte structuri ale regimului totalitar comunist in urma unor actiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. In termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii va proceda la restituirea inscrisului original, la dosar pastrandu-se o fotocopie conforma cu originalul. In cazul restituirii, predarea-primirea se va consemna intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare originale. Procesul-verbal se arhiveaza in locul inscrisului sau obiectului restituit.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) lucrator al Securitatii - orice persoana care, avand calitatea de ofiter sau de subofiter al Securitatii sau al Militiei cu atributii pe linie de Securitate, inclusiv ofiter acoperit, in perioada 1945-1989, a desfasurat activitati prin care a suprimat sau ingradit drepturi si libertati fundamentale ale omului, in scopul sustinerii puterii totalitar comuniste;
b) colaborator al Securitatii - persoana care a furnizat informatii, indiferent sub ce forma, precum note si rapoarte scrise, relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii, prin care se denuntau activitatile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informatii cuprinse in declaratii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date in timpul anchetei si procesului, in stare de libertate, de retinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetata, fie judecata si condamnata, nu este considerata colaborator al Securitatii, potrivit prezentei definitii, iar actele si documentele care consemnau aceste informatii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborarii cu Securitatea, nu implinisera 16 ani nu sunt avute in vedere de prezenta definitie;
c) asimilati colaboratorilor - persoanele care, avand competente decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau local, cu privire la activitatile Securitatii ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
d) terta persoana - orice persoana, alta decat cea care face obiectul verificarii sau care este titular al dreptului de acces la documentele intocmite de Securitate. Nu se considera terti lucratorii Securitatii si colaboratorii acesteia care au contribuit cu informatii la completarea dosarului;
e) propriul dosar - orice material intocmit de Securitate si de catre alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre persoana indreptatita la acces sau despre alte persoane, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 3
Pentru a asigura dreptul de acces la informatii de interes public, orice cetatean roman, cu domiciliul in tara sau in strainatate, precum si presa scrisa si audiovizuala, partidele politice, organizatiile neguvernamentale legal constituite, autoritatile si institutiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, in legatura cu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, in sensul prezentei ordonante de urgenta, a candidatilor la alegerile prezidentiale, generale, locale si pentru Parlamentul European, precum si a persoanelor care ocupa urmatoarele demnitati sau functii:
a) Presedintele Romaniei;
b) deputat sau senator in Parlamentul Romaniei, membru in Parlamentul European;
c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern si din ministere, director in minister si asimilati ai acestor functii, Comisar European;
d) secretarii generali si secretarii generali adjuncti ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor doua Camere, consilierii prezidentiali si de stat;
e) prefectii, subprefectii, secretarii generali ai consiliilor judetene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
f) directori in prefectura, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale, organizate la nivel local;
g) primarii, viceprimarii, consilierii judeteni, consilierii in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consilierii locali;
h) directorul si adjunctii sai, conducatorii structurilor centrale si judetene de la Serviciul Roman de Informatii, directorul, adjunctii sai si conducatorii structurilor centrale de la Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Directia Generala de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
i) personalul diplomatic si consular;
j) Avocatul Poporului si adjunctii acestuia;
k) membrii in Consiliul National al Audiovizualului;
l) judecatorii si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv cei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, judecatorii, procurorii si prim-grefierii de la instantele si parchetele civile si militare, avocatii si notarii publici;
m) personalul cu functii de conducere, cu exceptia celui prevazut la lit. c), din Ministerul Internelor si Reformei Administrative, precum si ceilalti ofiteri si subofiteri/agenti din Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
n) presedintele, vicepresedintii si consilierii de conturi din cadrul Curtii de Conturi; persoanele cu functii de conducere, la nivel national si judetean, in Garda Financiara si in organele vamale;
o) presedintele si presedintele de sectie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoanele cu functii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si din Agentia Nationala a Functionarilor Publici, presedintii si membrii Consiliului Concurentei, ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului National de Statistica si ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
p) membru in consiliile de administratie ale societatilor publice de radio si de televiziune, actionar, administrator, director, redactor-sef, redactor in serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisa, analistii politici si asimilatii acestora;
q) guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar;
r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Romane;
s) rectorul, prorectorul, secretarul stiintific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul stiintific de facultate si sefii de catedra din institutiile de invatamant superior de stat si private;
s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului scolar judetean, director de liceu ori de grup scolar, precum si director in institutiile de cultura, la nivel national, judetean, municipal si local;
t) presedinte, vicepresedinte, secretar general si ceilalti membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel national, judetean si local, sau ai unei organizatii neguvernamentale si asimilatii acestor functii;
t) personalul militar si civil cu functii de conducere, cu exceptia celui prevazut la lit. c), din Ministerul Apararii si din statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, conform nomenclatoarelor de functii, precum si comandantii de unitati sau echivalente;
u) ierarhii si sefii cultelor religioase recunoscute de lege, pana la nivel de preot inclusiv, precum si asimilatii lor de la parohiile din tara si din strainatate;
v) presedinte, vicepresedinte si secretar general de organizatii patronale si sindicale reprezentative la nivel national si asimilatii acestor functii, precum si ceilalti membri ai conducerilor executive respective;
w) director al directiei de posta si telecomunicatii, sefi de serviciu de posta si de telecomunicatii, sefi de centrala telefonica;
x) persoanele cu functie de conducere din directiile sanitare judetene, din directiile judetene de sanatate publica si a municipiului Bucuresti, din Colegiul Medicilor din Romania, din casele de asigurari de sanatate, directorii de spitale, precum si medicii psihiatri, anatomo-patologi si legisti;
y) persoanele cu functii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administratie in regii autonome, companii si societati nationale, societati comerciale avand ca obiect activitati de interes public sau strategic, precum si membrii conducerii fundatiilor, asociatiilor si filialelor care activeaza pe teritoriul Romaniei, inclusiv fondatorii acestora;
z) persoanele care detin titlul de revolutionar sau de luptator cu merite deosebite in Revolutia din decembrie 1989.

Capitolul II - Proceduri privind accesul la dosar si deconspirarea Securitatii

 SECTIUNEA 1 - Procedura de verificare a persoanelor care candideaza la functia de Presedinte al Romaniei

Art. 4
(1) Persoanele care candideaza pentru functia de Presedinte al Romaniei vor face o declaratie publica pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia. Declaratiile pe propria raspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, in termen de 24 de ore de la inregistrare, le inainteaza Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(2) In acest caz, verificarea de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a existentei documentelor si informatiilor privind calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia a candidatilor se face din oficiu, in termen de 7 zile de la primirea declaratiei pe propria raspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Nota de constatare sau adeverinta emisa de Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii potrivit art. 8, respectiv art. 9, se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in 48 de ore de la emitere, candidatului verificat. Adeverinta emisa potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau art. 9 se publica de indata pe pagina de internet a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(4) Actiunea in constatarea calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia ori contestatia impotriva adeverintei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si art. 9 se introduce in cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverintei, la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Aceasta se pronunta in 48 de ore. Hotararea instantei se ataca cu recurs in 24 de ore, recursul solutionandu-se in 48 de ore de Completul de 9 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Hotararea instantei, ramasa irevocabila, se publica de indata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

SECTIUNEA 2 - Procedura de verificare a persoanelor care candideaza sau ocupa unele functii ori demnitati publice

Art. 5
(1) Persoanele care candideaza, au fost alese sau au fost numite in una dintre demnitatile ori functiile prevazute la art. 3 lit. b)-h), cu exceptia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu implinisera varsta de 16 ani, vor face o declaratie publica pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia. Verificarea calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. 3 lit. b)-h), inclusiv pentru cele aflate in exercitiul respectivelor demnitati ori functii la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se va depune la seful institutiei care numeste sau la institutia care valideaza alegerea ori la alte persoane sau institutii, dupa cum urmeaza:
a) deputatii si senatorii, precum si secretarii generali si secretarii generali adjuncti ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor doua Camere - la presedintele Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului Romaniei;
b) membrii Parlamentului European - la Biroul Electoral Central;
c) Comisarul European, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncti din Guvern si din ministere, consilierii de stat si personali ai primului-ministru, prefectii si subprefectii, directorii generali si directorii din Cancelaria Primului-Ministru, din Secretariatul General al Guvernului, precum si directorii generali si directorii din ministere si asimilatii acestor functii - la Cancelaria Primului-ministru;
d) consilierii prezidentiali si de stat din Administratia Prezidentiala - la Presedintele Romaniei;
e) directorul in prefectura, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale, organizate la nivel local - la prefect;
f) consilierul judetean, consilierul in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, secretarul general al consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti - la presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al Municipiului Bucuresti;
g) primarul, viceprimarul, consilierul municipal si local - la primar;
h) directorul si adjunctii sai, conducatorii structurilor centrale si judetene de la Serviciul Roman de Informatii, directorul, adjunctii sai si conducatorii structurilor centrale de la Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Directia Generala de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative - la seful institutiei din care fac parte acestia.
(3) Candidatii la functiile prevazute la art. 3 lit. b) si e) depun declaratiile la biroul electoral competent, in aceeasi zi cu depunerea candidaturii.
(4) Autoritatile la care se depun declaratiile sunt obligate sa trimita Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii in functie, lista persoanelor care indeplinesc functiile prevazute la art. 3 lit. b)-h), insotita de declaratiile pe propria raspundere. Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele date:
a) numele si prenumele, inclusiv numele anterioare, acolo unde este cazul, precum si data si locul nasterii;
b) numele si prenumele tatalui, numele si prenumele mamei;
c) locul de munca si functia pe care o ocupa;
d) domiciliul din actul de identitate.
(5) Verificarile se fac in ordinea stabilita la art. 3, respectandu-se procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. Se verifica cu prioritate persoanele care candideaza, sunt alese sau numite in demnitati sau functii la nivel national.
(6) Persoanele care depun declaratia pe propria raspundere sunt exonerate de obligatia asigurarii protectiei informatiilor secrete de stat sau secrete de serviciu, in cadrul procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu privire la calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia.

SECTIUNEA 3 - Dispozitii procedurale comune

Art. 6
(1) Directia de specialitate din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, ca urmare a sesizarii din oficiu a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sau la solicitarea persoanei indreptatite, desfasoara activitati specifice administrative de verificare a documentelor si informatiilor detinute in legatura cu o anumita persoana in arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si la institutii care mai detin documente create de Securitate.
(2) Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, la cererea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, pune la dispozitia acestuia toate informatiile necesare in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii.

Art. 7
(1) In baza verificarilor prevazute la art. 6 alin. (1), directia de specialitate intocmeste o nota de constatare cu privire la calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a facut obiectul verificarii.
(2) Nota de constatare se inainteaza Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, insotita de intreaga documentatie care a stat la baza intocmirii ei, precum si de avizul Directiei juridice din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(3) Nota de constatare va cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde exista, ale persoanei verificate, perioada activitatii in cadrul Securitatii sau a colaborarii cu aceasta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, precum si lista documentelor pe baza carora a fost emisa.

Art. 8
Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii va lua in discutie nota de constatare si, dupa caz:
a) aproba nota de constatare si dispune Directiei juridice introducerea unei actiuni in constatare a calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia;
b) infirma nota de constatare si dispune Directiei juridice eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca persoana verificata nu a avut calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia.

Art. 9
In cazul in care din nota de constatare rezulta ca nu exista date sau documente privind calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a facut obiectul verificarii, Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii dispune eliberarea unei adeverinte in acest sens.

Art. 10
(1) Notele de constatare si adeverintele emise de Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se comunica persoanelor verificate, precum si persoanelor care au solicitat verificarea, in cazul verificarii la cerere, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(2) Adeverintele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si art. 9 se publica de indata pe pagina de internet a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si pot fi contestate in fata instantei de contencios administrativ de catre orice persoana interesata, in termen de 30 de zile de la publicarea lor.

Art. 11
(1) Actiunea in constatarea calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, fiind scutita de taxa de timbru.
(2) Hotararea tribunalului poate fi atacata cu recurs, in conditiile legii.
(3) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate in arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, documentele originale putand fi consultate la arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.

Art. 12
(1) Hotararea judecatoreasca irevocabila se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se pune la dispozitia mijloacelor de informare in masa de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(2) Publicarea se face cu respectarea confidentialitatii informatiilor privind tertele persoane.

Capitolul III - Organizarea si functionarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

 SECTIUNEA 1 - Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

Art. 13
(1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, aflata sub controlul Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii prezinta rapoarte.
(2) Sediul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este in municipiul Bucuresti.
(3) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii functioneaza la nivel national, ca structura unica.
(4) Bugetul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se aproba in conditiile legislatiei privind finantele publice.

Art. 14
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii exercita urmatoarele atributii principale:
a) asigura exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constand in studierea nemijlocita a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului si ale altor inscrisuri care privesc propria persoana;
b) comunica, la cererea persoanelor indreptatite, identitatea lucratorilor Securitatii si a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informatii la completarea dosarului, in conditiile art. 1 alin. (7);
c) transmite, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, hotararile judecatoresti irevocabile;
d) asigura exercitarea dreptului de acces la informatiile de interes public cetatenilor romani cu domiciliul in tara si in strainatate, precum si presei scrise si audiovizuale, partidelor politice, organizatiilor neguvernamentale legal constituite, autoritatilor si institutiilor publice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) da publicitatii informatiile si documentele cu privire la activitatea, structura si componenta Securitatii, care atesta implicarea Securitatii si a altor structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor fapte impotriva vietii, integritatii fizice sau psihice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si a unor acte de tradare a intereselor nationale, cu respectarea legislatiei privind protejarea informatiilor care privesc siguranta nationala;
f) organizeaza si desfasoara activitati formativ-educative si sprijina cercetarile, prin conferinte si expozitii, in vederea consemnarii istorice a activitatilor represive ale regimului comunist, precum si editarea de studii stiintifice si documentare;
g) da publicitatii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de disparitii care s-au produs in legatura cu activitatea Securitatii si sesizeaza organele de cercetare penala, daca este cazul;
h) pune la dispozitia cercetatorilor acreditati de Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii documente si informatii complete cu privire la structura, componenta, metodele si activitatile Securitatii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
i) pune la dispozitia Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista din cadrul Ministerului Justitiei copii certificate de pe documentele identificate in dosarele existente in arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) pune la dispozitia persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate in dosarele existente in arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2000 privind decoratia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste", aprobata cu modificari prin Legea nr. 767/2001, in vederea acordarii decoratiei "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste".

Art. 15
(1) In vederea indeplinirii atributiilor publice care ii revin, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se poate adresa oricaror institutii publice sau entitati private autoritati si persoane, solicitandu-le informatii, documente sau acte in legatura cu domeniul sau de activitate.
(2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii poate utiliza si alte categorii de surse, precum arhive straine sau marturiile unor cetateni straini.

Art. 16
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este condus de un Colegiu, care isi constituie aparatul propriu. Structura organizatorica a aparatului propriu, infiintarea si desfiintarea unor compartimente din structura acestuia se aproba de catre Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.

Art. 17
(1) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este compus din 11 membri.
(2) Membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sunt numiti de Parlament, dupa cum urmeaza:
a) un membru, reprezentant al societatii civile, propus de Presedintele Romaniei, pe baza consultarii cu organizatii neguvernamentale;
b) un membru, reprezentant al societatii civile, propus de primul-ministru, pe baza consultarii cu organizatii neguvernamentale;
c) 9 membri, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice a celor doua Camere.
(3) Pe baza raportului comun, intocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului in sedinta comuna, membrii Colegiului sunt numiti pentru un mandat de 6 ani, cu respectarea procedurilor de numire prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(4) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se depun la birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului de catre Administratia Prezidentiala, Cancelaria Primului-Ministru, liderii grupurilor parlamentare, in limita numarului de locuri stabilit potrivit alin. (1) si (2), cu cel putin 60 de zile inaintea expirarii mandatului membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care le trimit comisiilor juridice. Propunerile sunt insotite de: curriculum vitae, copii de pe fisele cu privire la antecedentele penale, declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor in sensul ca nu au avut calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia.
(5) Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului audiaza in sedinta comuna si verifica indeplinirea conditiilor impuse candidatilor prin prezenta ordonanta de urgenta, candidaturile fiind avizate individual. Raportul comun cuprinzand rezultatul audierilor se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere in termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzand candidatii.
(6) Candidatii care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sunt inlocuiti, la cererea comisiilor juridice ale celor doua Camere, dupa caz, de Presedinte, prim-ministru sau grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se inainteaza in termen de 5 zile de la comunicarea facuta de birourile permanente ale celor doua Camere, dupa caz, Presedintelui, primului-ministru si grupurilor parlamentare care i-au propus. Locurile ramase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidati in termenul de 5 zile se redistribuie intre grupurile parlamentare, potrivit alin. (2) lit. c).
(7) Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunta prin vot asupra listei cuprinzand candidatii pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprima prin apel nominal.
(8) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii isi alege, in termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre membrii sai, compus dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii lucreaza in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor si avizeaza notele de constatare cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Dezbaterile Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sunt publice, cu exceptia situatiilor in care se decide cu minimum 6 voturi ca sedinta sa fie secreta. Colegiul functioneaza pe principiul egalitatii membrilor sai.
(9) In cazul absentei nemotivate la mai mult de 3 sedinte consecutive a unuia dintre membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sau la mai mult de o treime din sedintele desfasurate intr-un an, presedintele Colegiului este obligat sa sesizeze de indata birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, care, in termen de 30 de zile de la sesizare, initiaza procedura de inlocuire a acestuia. Procedura de inlocuire urmeaza prevederile alin. (2)-(6).
(10) Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Ministerul Apararii, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Justitiei si Ministerul Public au obligatia de a pune la dispozitie comisiilor juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidatilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(11) Din Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii nu pot face parte lucratorii Securitatii sau colaboratorii acesteia, cei ai altor structuri informative interne si straine si ai organizatiilor ce au desfasurat si desfasoara activitati care contravin drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte din Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii persoanele care au antecedente penale. Pe perioada mandatului, membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii nu pot face parte din partide politice si sunt obligati sa respecte juramantul depus.
(12) La investirea in functie membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii depun urmatorul juramant in fata Parlamentului:
"Jur sa respect Constitutia si legile tarii, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa imi indeplinesc cu constiinciozitate, onoare si fara partinire indatoririle ce imi revin in calitate de membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
Jur sa pastrez secretul informatiilor care privesc securitatea nationala, atat pe perioada exercitarii mandatului, cat si dupa incetarea acestuia. Asa sa imi ajute Dumnezeu!"
(13) Formula religioasa de incheiere a juramantului va respecta libertatea convingerilor religioase.

Art. 18
(1) In cazul in care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, se constata ca unul dintre membrii acestuia nu indeplineste conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se procedeaza la revocarea mandatului si la o noua alegere. Verificarea indeplinirii conditiilor se face la cererea oricarei persoane, potrivit procedurii prevazute la art. 17 alin. 6.
(2) Revocarea se dispune numai pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (9) sau (11) si se face potrivit procedurii prevazute la art. 17 alin. (6) si (7).

Art. 19
(1) Biroul de coordonare al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii conduce activitatea curenta a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, informand membrii Colegiului despre masurile luate.
(2) Presedintele Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este ordonator principal de credite. In exercitarea atributiilor sale administrative interne, presedintele Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii emite ordine.
(3) Presedintele convoaca si conduce sedintele Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. In absenta presedintelui, atributiile sale se exercita de drept de catre vicepresedinte.

Art. 20
Presedintele reprezinta si angajeaza Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in raporturile cu celelalte autoritati publice si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale, in baza mandatului stabilit de Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.

Art. 21
(1) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii raspunde pentru masurile intreprinse. Fiecare membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este raspunzator pentru propria activitate.
(2) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in intregul sau si fiecare dintre membrii sai raspund in fata Parlamentului Romaniei pentru modul de indeplinire a atributiilor ce le revin.

Art. 22
Pentru membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii activitatea in cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se considera vechime in specialitate.

Art. 23
(1) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se intruneste in plen cel putin de doua ori pe saptamana, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 4 membri ai sai. Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii lucreaza in prezenta a cel putin 8 membri.
(2) Actele Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se adopta prin majoritate simpla. Votul este nominal si public, cu exceptia votului privind alegerea Biroului de coordonare.

Art. 24
Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii are urmatoarele atributii:
a) primeste in gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor care privesc securitatea nationala. Stabilirea in concret a dosarelor si a celorlalte materiale arhivistice care privesc securitatea nationala se va face de comun acord de catre comisii mixte paritare, alcatuite de membrii ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, impreuna cu conducerea institutiilor detinatoare. In caz de divergenta, hotararea va fi adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Dosarele si celelalte materiale arhivistice, stabilite ca privind securitatea nationala si care nu au facut obiectul preluarii, vor fi studiate in comisii mixte paritare, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare. Membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii din comisia mixta, care au studiat respectivele dosare, pot cere declasificarea acestora, solicitare ce va fi solutionata de o comisie formata din presedintele sau vicepresedintele Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ori imputernicitii acestora, directorul sau directorul adjunct al serviciului de informatii detinator al dosarelor, presedintele comisiei parlamentare de resort, consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala si consilierul primului-ministru pe probleme de securitate nationala. In caz de divergenta, hotararea va fi adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
b) confirma, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, instiintarile ce urmeaza a fi comunicate persoanelor verificate;
c) adopta, prin hotarare, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
d) aproba sau infirma note de constatare si emite adeverinte, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
e) coordoneaza activitatile educationale si de cercetare desfasurate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
f) acrediteaza cercetatori, carora le pune la dispozitie documente si informatii complete cu privire la structura, componenta, metodele si activitatile Securitatii, in scopul stabilirii adevarului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;
g) asigura colaborarea si cooperarea stiintifica intre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si institutiile similare din Europa Centrala si de Est, precum si cu orice alte institutii interesate in cercetarea activitatilor represive ale regimului comunist.

SECTIUNEA 2 - Personalul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

Art. 25
(1) Personalul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este alcatuit din functionari publici si personal contractual, care se supun prevederilor legale care le reglementeaza activitatea.
(2) Din Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii nu pot face parte lucratorii Securitatii sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiti prin prezenta ordonanta de urgenta, cei ai altor servicii de informatii straine, ai altor structuri informative interne si straine si ai altor organizatii care au desfasurat sau desfasoara activitati ce contravin drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
(3) De asemenea, nu pot face parte din Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii persoanele care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun, chiar daca au fost amnistiate.

Art. 26
Numirea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se face prin ordin al presedintelui Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.

Art. 27
Membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si personalul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sunt obligati sa respecte normele de confidentialitate privind problemele de serviciu si dupa pierderea calitatii de membru sau de angajat.

Capitolul IV - Deconspirarea Securitatii prin cercetarea stiintifica si valorificarea patrimoniului arhivistic

Art. 28
(1) In scopul stabilirii adevarului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii acrediteaza cercetatori, inclusiv din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, carora le pune la dispozitie documente si informatii complete cu privire la structura, metodele si activitatile Securitatii.
(2) Cercetatorii acreditati pot solicita accesul la documentele si informatiile din arhiva fostei Securitati, pe baza unei cereri in care se mentioneaza caracterul cercetarii - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic -, precum si forma de valorificare - carte, articol, conferinta, tema de cercetare.
(3) Cercetatorii acreditati au obligatia sa respecte si sa ocroteasca viata intima, familiala si privata a persoanelor mentionate in documentele consultate.
(4) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este obligat sa puna la dispozitia cercetatorilor acreditati, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, documentele si informatiile cu privire la tema de cercetare mentionata.
(5) Cercetatorii care au consultat documente din arhiva fostei Securitati pot solicita copii dupa acestea. Eliberarea copiilor se face in termen de 60 de zile de la data solicitarii.

Art. 29
(1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii organizeaza si desfasoara activitati formativeducative privind functionarea si implicarea structurilor represive in mentinerea regimului totalitar comunist, precum si pentru conservarea si cinstirea memoriei victimelor acestuia, prin organizarea de conferinte, expozitii si programe educative in scoli, publicarea de studii stiintifice, documente, realizarea de filme documentare.
(2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii realizeaza, in colaborare cu institutii abilitate legal, proiecte de cercetare si educationale care sa vizeze cunoasterea trecutului Romaniei in perioada 1945-1989.
(3) Veniturile obtinute din eliberarea de copii potrivit art. 28 precum si cele realizate prin valorificarea produselor editoriale si pe suport audiovideo editate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sau la care acesta a colaborat se constituie venituri la bugetul de stat.

Capitolul V - Sanctiuni

Art. 30
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea penala, civila, administrativa sau disciplinara, dupa caz.
(2) Furtul, falsificarea, distrugerea ori degradarea dosarelor, registrelor si a oricaror documente ale Securitatii se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei majorandu-se cu 2 ani.
(3) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informatii din dosare, de catre personalul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, cu nerespectarea atributiilor de serviciu constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(4) Daca fapta prevazuta la alin. (3) este savarsita de un membru al Colegiului Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 6 ani.
(5) Darea spre publicitate, de catre personalul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, a unor date sau informatii din dosare, neadevarate, de natura sa lezeze viata privata sau demnitatea unei persoane, precum si prezentarea denaturata a datelor sau informatiilor din dosare, de catre personalul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in scopul de a leza viata privata sau demnitatea unei persoane ori in scopul nedeconspirarii, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(6) Daca fapta prevazuta la alin. (5) este savarsita de un membru al Colegiului Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 6 ani.
(7) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Capitolul VI - Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 31
(1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii continua sa preia in gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum acte, dosare, registre, inregistrari foto, video, audio si informatice, baze de date, inclusiv dosarele de cadre ale ofiterilor si subofiterilor de Securitate si ale ofiterilor acoperiti, identificati cu activitate prin care au fost suprimate sau ingradite drepturi si libertati fundamentale ale omului, in scopul sustinerii puterii totalitare comuniste, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data preluarii, membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si alti functionari imputerniciti de Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au acces neingradit in spatiile de arhivare la documentele prevazute la alin. (1), precum si la orice copii de pe acestea, care, in aceasta perioada, se pastreaza si se studiaza la sediile detinatorilor.
(3) Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Justitiei, Ministerul Apararii, Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Nationale si orice alte institutii publice sau entitati private care detin asemenea documente sunt obligate sa asigure dreptul de acces prevazut la alin. (2) pana la predarea documentelor Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(4) Pana la preluarea dosarelor de cadre solicitate in cazul lucratorilor Securitatii, identificati ca au desfasurat activitati prin care au fost suprimate sau ingradite drepturi si libertati fundamentale ale omului, in scopul sustinerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, institutiile detinatoare ale acestora vor pune la dispozitie, in termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum si functiile acestora.
(5) Drepturile si obligatiile prevazute la alin. (1)-(4) se refera si la instrumentele de evidenta, adica indexuri, cartoteci, registre de evidenta a retelei informative, registre privind aprobarea folosirii membrilor de partid in munca de securitate, registreinventar ale arhivelor, procese-verbale de distrugere sau de constatare a disparitiei dosarelor, indiferent de suportul lor, precum si la inregistrarile audio si video, dischete, hard diskuri, fotografii, filme si microfilme.
(6) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1)-(5) atrage, dupa caz, raspunderea penala, administrativa, civila sau disciplinara a conducatorilor organelor, institutiilor si persoanelor fizice respective.

Art. 32
In cazul in care, urmare a preluarii prevazute la art. 31, rezulta documente si informatii noi si neprocesate cu privire la calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia a unei persoane pentru care a fost emisa anterior prezentei ordonante de urgenta o decizie de neapartenenta sau de necolaborare cu Securitatea, daca persoana face parte din categoriile persoanelor verificate din oficiu, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii initiaza si aplica, in mod corespunzator, procedura cuprinsa in prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 33
(1) Verificarile aflate in curs de desfasurare la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua potrivit procedurii prevazute de aceasta.
(2) Actele si lucrarile efectuate in cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, altele decat cele supuse reexaminarii potrivit prevederilor prezentului capitol, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman valabile.

Art. 34
Cauzele aflate pe rolul instantelor civile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se trimit instantelor de contencios administrativ competente. Acestea, la primul termen de judecata, verifica daca partile staruie in continuarea judecatii, iar in caz afirmativ continua judecata potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, examinand cauza sub toate aspectele si apreciind care acte si lucrari efectuate raman valabile.

Art. 35
Dispozitiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 20 alin. (2) si ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile documentelor care fac obiectul activitatii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Nicio alta prevedere legala privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretata astfel incat sa impiedice aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 36
Sediul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si sediul propriei sale arhive beneficiaza de paza permanenta cu titlu gratuit, asigurata de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

Art. 37
(1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii continua sa functioneze in structura organizatorica, cu patrimoniul si bugetul existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii aflati in exercitiu la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi continua activitatea, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pana la data expirarii mandatului lor.
(3) Personalul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii isi pastreaza toate drepturile si obligatiile rezultate din raporturile de munca sau de serviciu, dupa caz, obtinute pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 38
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuitatii unor activitati ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, si Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 39
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii adopta prin hotarare Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

  

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................................................,

                          
   (numele si toate prenumele din actul de identitate, precum si eventualele nume anterioare)

cetatean roman, fiul/fiica lui ..............................................................................................

                                                           
   (numele si prenumele tatalui)

si al/a ....................................................................................................................,

                                                 
   (numele si prenumele mamei)

nascut/nascuta la ...........................................................................................................

                                                          
   (ziua, luna, anul)

in .........................................................................................................................,

                                         
   (locul nasterii: localitatea/judetul)

domiciliat/domiciliata in ..................................................................................................,

                                                     
   (domiciliul din actul de identitate)

legitimat/legitimata cu ....................................................................................................,

                                                
   (felul, seria si numarul actului de identitate)

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, dupa luarea la cunostinta a continutului

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, declar prin

prezenta, pe propria raspundere, ca am fost/nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2

lit. a)-c) din ordonanta de urgenta.

   De asemenea, am luat cunostinta despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgenta, potrivit carora: "Persoanele

care depun declaratia pe propria raspundere sunt exonerate de obligatia asigurarii protectiei informatiilor secrete de stat

sau secrete de serviciu".

    ..............................                                                        ..............................

            
   (Data)                                                                         
   (Semnatura)OUG nr.1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale CNSAS

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 06.02.2008.

În vigoare de la 06.02.2008 până la 15.03.2008, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2008.

Având în vedere prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008 prin care Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, cu modificările şi completările ulterioare, a fost declarată neconstituţională, fapt care determină suspendarea prevederilor care dispuneau asupra modului de organizare şi desfăşurare a activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), astfel cum a fost prevăzută prin Legea nr.187/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de faptul că CNSAS are în derulare o serie de contracte, raporturi de muncă sau, după caz, de serviciu, ale personalului instituţiei,

Ţinând cont de necesitatea asigurării continuităţii unor activităţi ale CNSAS în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituţiei, ca persoană juridică, asumate pe perioada funcţionării acesteia,

Având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situaţii, pe calea ordonanţei de urgenţă, CNSAS se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea îndeplinirii obligaţiilor de natură administrativ - patrimonială,

Luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,

A fost promovată prezenta ordonanţă de urgenţă în vederea producerii efectelor juridice menţionate până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei,

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,

          GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii continuă să funcţioneze în structura organizatorică, cu patrimoniul şi bugetul existente, potrivit legii anterioare datei publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, în vederea asigurării continuităţii unor activităţi ale acestuia, până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei.

Art. 2. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, CNSAS are următoarele atribuţii:

A. Asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar întocmit de organele securităţii, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană, inclusiv documente privind identitatea persoanelor care, utilizând nume conspirative, au contribuit cu informaţii la completarea dosarului. De acest drept beneficiază orice cetăţean român sau cetăţean străin care după 1945 a avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări membre a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene. Dreptul de acces se exercită personal de titularul dosarului sau de soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv, ale persoanei decedate, în afară de cazul în care aceasta a dispus altfel;

B. Verifică, prin Direcţia de Investigaţii, următoarele categorii de persoane, sub aspectul stabilirii calităţii de lucrător operativ al organelor de securitate şi sub aspectul stabilirii calităţii de colaborator al Securităţii, prin transmiterea de informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii operativi, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natură să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului:

a) Preşedintele României;

b) deputat sau senator;

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilaţi ai acestor funcţii;

d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor doua Camere, consilierii prezidenţiali şi de stat;

e) prefect, subprefect, director în prefectura, secretar general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, primar, viceprimar, consilier judeţean, consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilier local, şefii serviciilor publice deconcentrate în judeţe;

f) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor judeţene de la Serviciul Roman de Informaţii, directorul şi adjuncţii săi de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Interna, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

g) inspector general al poliţiei, inspector general adjunct, director general, director, şef de serviciu şi şef de birou la nivel central şi judeţean, precum şi ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor;

h) persoanele cu funcţii de conducere, la nivel naţional şi judeţean, în Garda financiară şi în organele vamale;

i) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi din cadrul Departamentului Naţional Anticorupţie, judecătorii, procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare, avocaţii şi notarii publici;

j) personalul diplomatic şi consular;

k) preşedintele, vicepreşedinţii, judecătorii, consilierii de conturi, procurorii financiari şi prim-grefierul Curţii de Conturi;

l) preşedinte şi preşedinte de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurentei, ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Naţional de Statistica şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

m) avocatul poporului şi adjuncţii acestuia;

n) membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului;

o) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analişti politici şi asimilaţii acestora, după caz;

p) guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedinte, vicepreşedinte de banca şi membrii consiliului de administraţie din sectorul bancar;

q) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Romane;

r) rectorul, prorectorii, secretarul ştiinţific al senatului universitar, decanii, prodecanii, secretarii ştiinţifici de facultate şi şefii de catedra din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private;

s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului şcolar judeţean, director de liceu ori de grup şcolar, precum şi director în instituţiile de cultura, la nivel naţional, judeţean, municipal şi local;

ş) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi ceilalţi membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional, judeţean şi local, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor funcţii;

t) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere din Ministerul Apărării Naţionale şi din statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcţii, precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;

ţ) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de lege, pana la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţara şi din străinătate;

u) preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilaţii acestor funcţii, precum şi ceilalţi membri ai conducerilor executive respective;

v) director al direcţiei de posta şi telecomunicaţii, şefi de serviciu de posta şi de telecomunicaţii, şefi de centrala telefonica;

x) persoanele cu funcţie de conducere din direcţiile sanitare judeţene, din direcţiile judeţene de sănătate publica şi a municipiului Bucureşti, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum şi medicii psihiatri, anatomo-patologii şi medicii legişti;

y) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administraţie în regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;

z) persoanele care deţin titlul de revoluţionar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluţia din decembrie 1989.

C. Asigură exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public cetăţenilor români cu domiciliul în ţară şi în străinătate, precum şi presei scrise şi audiovizuale, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001;

D. Dă publicităţii informaţiile şi documentele care atestă implicarea organelor de securitate şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte grave împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice şi libertăţii persoanelor, precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale;

E. Elaborează studii ştiinţifice şi documentare, organizează conferinţe şi expoziţii cu caracter informativ-educativ;

F. Dă publicităţii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate şi sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

G. Pune la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi de Colegiul CNSAS documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în condiţiile legii;

H. Pune la dispoziţia Comisiei pentru Constatarea Calităţii de Luptător în Rezistenţa Anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive;

I. Pune la dispoziţie copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decoraţiei „Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste”.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) pct. B lit. a) - f) sunt verificate din oficiu, iar persoanele prevăzute la alin.(1) pct. B lit. g) - z) sunt verificate la cerere, în baza dreptului de acces la informaţie care poate fi exercitat de către orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi de către presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice.

(3) În termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatelor verificării, persoanele care au făcut obiectul verificărilor pot contesta rezultatul acestora la Colegiul CNSAS pe cale administrativă, care are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile sau direct la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativnr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Rezultatul verificărilor, în cazul necontestării lor în termenul prevăzut            la alin.(3) sau în cazul în care contestaţiile au fost respinse, este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Colegiul CNSAS coordonează activitatea CNSAS în următoarele domenii:

A. Gestionarea arhivei şi a bazelor de date create de CNSAS;

B. Acreditarea cercetătorilor, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra dictaturii comuniste;

C. Comunicarea informaţiilor de interes public legate de activitatea CNSAS;

D. Activităţi de cercetare ştiinţifică, concretizate în publicarea de studii şi documente, organizarea de conferinţe şi expoziţii cu caracter informativ-educativ;

E. Primirea în gestiune de la actualii deţinători a documentelor utilizate în activitatea CNSAS, cu excepţia celor care privesc siguranţa naţională. Stabilirea în concret a dosarelor şi a celorlalte materiale arhivistice care privesc siguranţa naţională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membrii ai Colegiului CNSAS, împreună cu conducerea instituţiilor deţinătoare. În caz de divergenţă, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Art. 3. - (1) Preşedintele Colegiului CNSAS, în exerciţiu la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr.51/2008, are calitate de ordonator principal de credite.

(2) Personalul CNSAS existent la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr.51/2008 îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz.Art. 4. - Prezenta ordonanţă de urgenţă produce efecte până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANUCerere de verificare a judecătorilor Curții Constituționale de către CNSAS

5 februarie 2008

            C ă t r e

            CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII

            În atenţia D-lui Ladislau Csendes - Preşedintele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

            Stimate Domnule Preşedinte,

            Vă solicităm să verificaţi sau să reverificaţi în propriile arhive sau apelând la alţi purtători de arhivă, dacă următoarele persoane au avut calitatea de ofiţer sau subofiţer de Securitate, agent, sursă sau informator al Securităţii: 

1.      D-l Ioan Vida, preşedinte - Curtea Constituţională a României 

2.      D-na Aspazia Cojocaru, judecător - Curtea Constituţională a României 

3.      D-l Nicolae Cochinescu, judecător - Curtea Constituţională a României

4.      D-l Acsinte Gaspar, judecător - Curtea Constituţională a României

5.      D-l Petre Ninosu, judecător - Curtea Constituţională a României

6.      D-l Ion Predescu, judecător - Curtea Constituţională a României

7.      D-l Puskás Valentin Zoltán, judecător - Curtea Constituţională a României

8.      D-l Tudorel Toader, judecător - Curtea Constituţională a României

9.      D-l Augustin Zegrean, judecător - Curtea Constituţională a României

            Vă solicităm să publicaţi fragmentele de interes public din eventualele dosare ale acestora care ar atesta respectiva calitate.

            Vă cerem de asemenea să verificaţi sau să reverificaţi în propriile arhive sau apelând la alţi purtători de arhivă, eventuala calitate de ofiţer sau subofiţer de Securitate, agent, sursă sau informator al Securităţii, a oricărui actual magistrat, publicând fragmentele de interes public din eventualele dosare ale acestora care ar atesta respectiva calitate.

            Vă solicităm să răspundeţi în mod public cererii noastre, care este în acord cu solicitarea celor 23 de ONG-uri civice care au semnat “Protestul împotriva restauraţiei” comuniste publicat în 1 febr. 2008.

            5 febr. 2008

            Cu deosebită consideraţie,

-         Sorin Ilieşiu – vicepreşedinte, Alianţa Civică

-         Ion Zubaşcu – membru al Uniunii Scriitorilor aflat în Greva Foamei din 30 ian.a.c. pentru Adevărul despre istoria recentă a României şi pentru legea lustraţiei

-         Revoluţionarii aflaţi în greva foamei din 18 dec.2007, pentru adevărul despre istoria recentă a României, pentru legea lustraţiei şi alte revendicări.

-         Societatea Academică Română

-         Freedom House

-         Liviu Antonesei – preşedinte, Fundaţia Culturală Timpul – Iaşi

-         Şerban Rădulescu Zoner – istoric, membru GDS

-         Teodor Mărieş – preşedinte, Asociaţia 21 Decembrie 1989

-         George Costin – preşedinte executiv, Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989

-         Gheorghe Tiber - preşedinte, Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a siderurgiştilor din România

-         Ştefana Bianu – vicepreşedinte, Consiliul Mondial Român

-         Pompiliu Alămorean – preşedinte, Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara

-         Nicolae Bănuţoiu -  preşedinte, Asociaţia Adevăr şi Dreptate    

-         avocat Antonie Popescu – Senior, Liga Studenţilor 1990


Protest împotriva restaurației

 1 februarie 2008

In urma deciziei nr.51/2008 a Curtii Constitutionale prin care a declarat ca fiind neconstitutionale dispozitiile Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, care produce o adevarata restauratie a regimului comunist,  organizatiile semnatare solicita Guvernului, Parlamentului si Presedintelui Romaniei urmatoarele:

1.    Initierea si adoptarea de urgenta a masurilor legale care sa permita continuarea mecanismului de deconspirare a Securitatii (politiei politice comuniste) si a colaboratorilor acesteia, precum si gestionarea arhivelor fostei Securitati.  Organizatiile semnatare considera ca Decizia CCR submineaza principiile si fundamentele statului de drept si reprezinta o intoarcere la  practicile regimului comunist.

2.    Revocarea membrilor Curtii Constitutionale. Organizatiile semnatare sustin functionarea institutiilor democratice, inclusiv a institutiei Curtii Constitutionale, dar considera ca  prin Decizia nr.51/2008 judecatorii CCR au actionat imoral, incompetent si impotriva institutiilor statului de drept. In motivarea Deciziei nr 51/2008, judecatorii CCR fac confuzii grave cu privire la fundamentele statului de drept.

3.    Revocarea imediata a Avocatului poporului, care prin argumentele de sustinere a neconstitutionalitatii Legii 187/1999 nu a reprezentat interesele poporului, interzicand cetatenilor dreptul de a avea acces la propriul dosar. Avocatul poporului a sustinut in sedinta Curtii Constitutionale ca “exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, dispozitiile legale atacate continand un venin neconstitutional”.

Totodata, organizatiile semnatare solicita membrilor CNSAS sa faca publice de urgenta informatiile pe care le au despre eventuala colaborare sau apartenenta a magistratilor, inclusiv a judecatorilor din CCR, la  fosta Securitate.

Organizatiile semnatare au decis de asemenea organizarea unor actiuni de protest, in Piata Universitatii (zona fantanii din fata Facultatii de Arhitectura), incepand din data de 3 februarie, orele 14.00,  pana la rezolvarea acestor solicitari.

Semnatari:

Grupul pentru Dialog Social

Societatea Academica din Romania

Asociatia Pro Democratia

Alianta Civica

Academia Civica

Freedom House Romania

Institutul de Politici Publice

Fundatia Memorialul Durerii

Agentia de Monitorizare a Presei

Militia Spirituala

Societatea pentru Justitiei SoJust.ro

Societatea Timisoara

Fundatia “Gheorghe Ursu”

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie

Asociatia Revolutionarilor fara Privilegii

Asociatia 21 Decembrie

Liga PRO EUROPA

Academia de Advocacy

Fundatia Soros Romania

Grupul pentru Reforma Universitara (Timisoara)

Fundatia a Treia Europa

Blocul National Sindical

 

Au mai semnat:

Liga pentru Apararea Drepturilor Omului