EXTRAS STATUT (scop, obiective, mijloace de acțiune)

"Art.1. Societatea Timişoara (denumită în continuare Asociația) are ca scop promovarea democraţiei, apărarea drepturilor omului, informarea corectă şi nepărtinitoare a opiniei publice interne şi internaţionale, exprimarea liberă a opiniilor, stimularea gândirii libere şi critice în întreaga viaţă politică, economică, socială şi culturală din România, inclusiv prin cercetare științifică și comunicare publică.
Obiectivele Asociației sunt: consolidarea societăţii civile româneşti; promovarea principiilor cuprinse în „Proclamația de la Timișoara” din 11 martie 1990; apărarea principiilor statului de drept; consolidarea și apărarea democrației și a drepturilor omului; stimularea inițiativei și educației civice; informarea publicului cu privire la istoria recentă a României; monitorizarea proceselor electorale și a activității administrației publice centrale și locale; sprijinirea contactelor nemijlocite cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale care promovează prin activitatea lor principiile democraţiei, libertăţii şi demnităţii umane.
Mijloacele de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: organizarea de cursuri, conferinţe, simpozioane, dezbateri publice, evenimente culturale, artistice şi educative, de orice alte proiecte, inclusiv de documentare, analiză și cercetare științifică, legate de scopul Asociației, precum și participarea la astfel de activități; realizarea, editarea şi distribuirea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative care să promoveze scopul Asociației; dezvoltarea de activităţi economice directe în vederea autofinanţării, activităţi în concordanţă cu scopul Asociației; inițierea și derularea de parteneriate si colaborarea cu persoane fizice și juridice, instituții și comunități din țară și străinătate; organizarea și sprijinirea unor acțiuni civice și umanitare sau a altor activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociației şi care nu contravin ordinii de drept."